Czy można ustalić trwały zarząd nieruchomością na rzecz spółki cywilnej?

18/11/2015 Kategorie: Biznes, Nieruchomości, Nieruchomości komercyjne
Autor: redaktor naczelny
Czytanie tego artykułu zajmie Ci 5 min

Każda nieruchomość musi być odpowiednio zarządzana. Ktoś musi podejmować decyzje i dokonywać czynności, które mają na celu zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania.

spółka cywilna

Fotografia Flickr.com CC 2.0 | Autor: Max Khokhlov

Chodzi między innymi o zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, jak również właściwej eksploatacji, bieżącego administrowania, utrzymania nieruchomości w dobrym stanie.

Kto wykonuje czynności zarządzające nieruchomością?

Nad czynnościami zarządzającymi czuwa zarządca nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa o gospodarce nieruchomościami) musi je wykonywać ze starannością i w sposób chroniący interes osób, na których rzecz je wykonuje.

Czym jest trwały zarząd?

Pojęcie trwałego zarządu jest regulowane przez prawo administracyjne. Oznacza prawną formę zarządzania nieruchomością państwową i samorządową przez jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej. Nieruchomość może być oddana w trwały zarząd na czas oznaczony lub nieoznaczony. Art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa zakres uprawnień trwałego zarządu, który obejmuje między innymi uprawnienie do korzystania z danej nieruchomości celem prowadzenia działalności w ramach zakresu działania jednostki, prawo do oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użyczenie oraz uprawnienie do wykonywania prac budowlanych.

Trwały zarząd może być ustanowiony na podstawie wydania decyzji administracyjnej po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

Jaką organizacją jest spółka cywilna?

Spółka cywilna (w skrócie s.c.), inaczej spółka prawa cywilnego, jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a więc nie będącą samodzielnym podmiotem prawa. W tym przypadku podmiotami prawa są wspólnicy spółki cywilnej. Oznacza to, że nabywane prawa i zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku wspólników, którzy zawierają między sobą pisemną umowę cywilno-prawną. Powodem zawiązania spółki mogą być różne cele gospodarcze, nie tylko zarobkowe. Wszystkie zagadnienia dotyczące spółki i wspólników regulowane są przez Kodeks Cywilny.

Trwały zarząd nad nieruchomością gminną na rzecz spółki cywilnej

Zgodnie z przepisami prawa nie jest możliwe ustalenie trwałego zarządu na rzecz spółki cywilnej. Przepisy prawa dokładnie definiują, które instytucje mogą uzyskać trwały zarząd nad nieruchomością.

Według art. 4 pkt 10 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez jednostkę organizacyjną rozumie się państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej. Do samorządowych jednostek administracyjnych nieposiadających osobowości prawnej należą jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Tylko te podmioty mogą otrzymać trwały zarząd nad nieruchomością.

Warszawskie Biuro Rachunkowe Kognitariat – http://www.kognitariat.pl/ – pomoże we wszelkich wątpliwościach natury podatkowo-finansowej.

Oceń ten artykuł

Czy można ustalić trwały zarząd nieruchomością na rzecz spółki cywilnej?

Oceń
Ocena 0/5 na podstawie ocen

Dodaj komentarz